Khi sở hữu chung cư ngoài việc đóng thuế trước bạ khi mua bán nhà thì gia chủ phải đóng một số loại thuế, phí sau đây:

1. Phí bảo trì

Theo quy định tại Điều 108 Luật Nhà ở 2014, chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư phải đóng 2% giá trị căn hộ; khoản tiền này được tính vào tiền bán nhà mà người mua phải đóng khi nhận bàn giao và được quy định rõ trong hợp đồng mua bán nhà. Vậy người mua nhà phải đóng khoản tiền này.

2. Kinh phí hoạt động của ban quản trị nhà chung cư

Theo quy định, mức thù lao của các thành viên ban quản trị nhà chung cư do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp theo quyết định của hội nghị nhà chung cư (có thể lập thành quy chế hoạt động ban quản trị). Khoản phí này căn cứ trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng tòa nhà, cụm nhà chung cư và từng địa phương, trừ trường hợp thành viên ban quản trị từ chối nhận thù lao.

Các loại thuế và phí khi ở chung cư

Trường hợp nhà chung cư có đơn vị quản lý, vận hành theo quy định của Luật Nhà ở và quy chế quản lý nhà chung cư thì chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư có trách nhiệm đóng thù lao qua đơn vị này để chi trả cho các thành viên ban quản trị; khoản tiền này không phải hạch toán vào hoạt động kinh doanh của đơn vị quản lý vận hành. Nếu nhà chung cư không có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở và quy chế thì thù lao này do ban quản trị nhà chung cư thu để chi trả cho từng thành viên.

Vì vậy, chi phí này tùy theo thỏa thuận và quy định của mỗi chung cư.

3. Các khoản phí, lệ phí khác

Chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ nhà. Các khoản phí này tùy thuộc vào quy định ở từng chung cư.